Actievoorwaarden Maisdoolhof 2017

Actievoorwaarden Maïsdoolhof 2017

DE ACTIE -- Jan Linders “Gratis 2de Ticket voor Maïsdoolhof Nederweert”:

 • Vanaf 24 juli t/m 1 september 2017 ontvang je bij Jan Linders bij aankoop van 2 Bonduelle producten naar keuze, 1 waardecoupon voor een gratis 2e toegangskaartje voor het maïsdoolhof van IJsboerderij Gommers in Nederweert. 
 • De waardecoupon ontvang je direct bij de kassa en is geldig in het zomerseizoen 2017
 • Kijk voor meer informatie over het maïsdoolhof op www.maisdoolhofnederweert.nl
 • Door deel te nemen aan de actie aanvaarden de deelnemers zonder voorbehoud onderhavig actiereglement:

 

ACTIEREGLEMENT
1. Organisator -- Deze actie wordt georganiseerd door de vennootschap Bonduelle Nederland B.V. – Postbus 28058, 5602 JB Eindhoven, Nederland, hierna genoemd “de Organisator”

2. Bij aankoop van 2 Bonduelle producten, gratis 2de ticket maïsdoolhof -- Deze actie start op maandag 24/07/2017 t/m 01/09/2017

3. Deelnemende producten -- Alle Bonduelle producten die bij Jan Linders worden verkocht

 4. De actie is geldig in alle de deelnemende winkelpunten van Jan Linders in Nederland (* mits anders in Jan Linders folder aangegeven. Deze actie is geldig i.c.m. andere lopende acties en/of kortingen. Deze actie geldt niet online via www.janlinders.nl

 5. Deelnemer -- Elke natuurlijke persoon kan aan de actie deelnemen.

Personen jonger dan 12 jaar mogen enkel deelnemen indien toestemming van één of beide ouders.
Door deel te nemen aan de actie aanvaarden de Deelnemers zonder voorbehoud onderhavig Actiereglement.
De Organisator kan ten allen tijde een persoon van deelname aan acties georganiseerd door de Organisator voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden van dit Actiereglement of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een actie.

 6. Wijze van deelname -- Deze actie wordt in Nederland georganiseerd met aankoopverplichting. 

 • Alle Deelnemende producten van Bonduelle aangekocht in Nederland bij Jan Linders nemen deel aan deze actie. 
 • De Deelnemer koopt 2 Bonduelle producten bij de deelnemende Jan Linders winkels
 • Deze 2 deelnemende producten moeten in 1 keer aangekocht worden en dus op hetzelfde kassaticket staan.
 • De Deelnemer kan meerdere keren geldig deelnemen indien het minimum aantal aangekochte deelnemende producten een veelvoud van 2 Deelnemende Bonduelle producten bevat. Dus per veelvoud van 2 aangekochte Deelnemende producten, kan er een 2de gratis ticket verkregen worden.
 • De Deelnemer ontvangt aan de kassa van de deelnemende winkelpunten een “2de ticket gratis” bij aankoop van een 1ste ticket t.w.v. 6€ voor het maïsdoolhof in Nederweert, Nederland.
 • De laatste deelname, volgens voormelde wijze van deelneming, kan uiterlijk op 01/09/2017 om 23.59u Nederlandse tijd of t/m het sluitingsuur van de deelnemende winkelpunten.
  Elke deelname die na 01/09/2017 om 23.59u Nederlandse tijd bij de deelnemende winkelpunten aangevraagd wordt, zal als niet ontvankelijk gezien worden.

 7. De Organisator en elke andere tussenkomende vennootschap of persoon kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door de internet-, elektriciteit providers, kassasystemen of enige andere verwerkingssystemen. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met een site, mailsysteem, kassasysteem en andere verwerkingssystemen. De organisator kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

Het gratis 2de ticket moet in het bezit van de Deelnemer bewaard worden tot deze hiervan gebruik wenst te maken in het maïsdoolhof in Nederweert. Dit gratis 2de ticket kan gebruikt worden tijdens het zomerseizoen van 2017.

Alle mogelijke kosten voor de deelname aan de actie zijn volledig ten laste van de Deelnemer. In geen geval kunnen de Deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de Organisator. De deelname anders dan via de deelnemende winkelpunten, of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, evenals het aanpassen/bewerken van de kassatickets of 2de gratis tickets, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging onder meer wegens overtreding van de intellectuele eigendomsrechten.

 8. Aantal deelnames -- Bij aankoop van 2 Bonduelle producten, Gratis 2de ticket maïsdoolhof. MBT. De deelnemende producten van Bonduelle, aangekocht in 1 aankoop en die dus op hetzelfde kassaticket staan, geeft recht op één deelname.

De Deelnemer kan per uniek kassaticket meerdere keren geldig deelnemen indien dit minimum een veelvoud van 2 Deelnemende Bonduelle producten bevat. En deze veelvouden van 2 producten zich duidelijk op 1 en hetzelfde kassaticket bevinden.
Een Deelnemer kan meerdere keren geldig deelnemen met verschillende kassatickets als op elk individueel kassaticket minimum 2 aangekochte Deelnemende producten van Bonduelle vermeld staan.

D.w.z. dat de Deelnemer minimum 2 Deelnemende producten op hetzelfde kassaticket aangekocht moet hebben om geldig deel te nemen. Bij registratie aan de kassa van de deelnemende winkelpunten zal dan het “gratis 2de ticket voor het maïsdoolhof in Nederweert” verkregen worden.

9. Rechthebbenden op een gratis 2de ticket voor het maïsdoolhof in Nederweert – Elke geldige deelname (tijdens de periode van maandag 24 juli 2017 t/m 1/9/2017 en die voldoet aan alle in dit reglement vermelde vereisten) resulteert in 1 gratis 2de ticket voor het maïsdoolhof in Nederweert, bij aankoop van een 1ste ticket t.w.v. 6€ en dit zolang de voorraad strekt. Er worden maximaal 10.000 gratis 2de tickets uitgedeeld in Nederland in de deelnemende winkelpunten. Bij uitputting van de gratis 2de tickets wordt de actie stopgezet en hebben Deelnemers geen recht meer op een gratis 2de ticket.

 10. Bepaling rechthebbenden op een gratis 2de ticket voor het maïsdoolhof in Nederweert - De rechthebbenden worden als volgt bepaald: de rechthebbenden zijn de Deelnemers die aan alle voorwaarden van huidig reglement voldoen en zodoende zeker, het verplicht aantal deelnemende producten aankochten in één van de deelnemende winkelpunten (van maandag 24 juli 2017 t/m 1/9/2017).

 • De Deelnemers kunnen dagelijks een gratis 2de toegangstickets ontvangen aan de kassa’s van de deelnemende winkelpunten bij aankoop van minimum 2 Deelnemende Bonduelle-producten.
 • Gebruik van het gratis 2de toegangsticket bij het maïsdoolhof in Nederweert, Nederland:
  - Bij ontvangst aan de kassa van het Deelnemende JAN LINDERS winkelpunten dient dit toegangsticket goed bewaard te worden, want enkel officiële toegangstickets zijn geldig, elke andere vorm van een ticket (zoals kassatickets, gekopieerde of gefotografeerde documenten,….) zijn niet geldig en zullen geen toegang geven tot het maïsdoolhof.
  - Ga met het gratis 2de toegangsticket naar de kassa van het maïsdoolhof in Nederweert.
  - Koop minstens 1 toegangsticket t.w.v. €6.
  - Toon bij aankoop van je ticket(s) aan het loket de ontvangen gratis 2de ticket(s).
  - Het vertonen/afgeven van een 2de gratis toegangsticket geeft recht op 1 extra toegangsticket tot het maïsdoolhof in Nederweert.
  - Dus de aankoop van 1 toegangsticket t.w.v. €6 geeft recht op het gebruik van het gratis 2de toegangsticket.
 • IJsboerderij Gommers behoudt zich het recht om waardecoupon(s) die niet aan de voorwaarden
  voldoen of die frauduleus lijken, te weigeren.

 11. “Gratis 2de ticket” voor het maïsdoolhof in Nederweert – De gratis 2de toegangstickets die aan de eerste geldige 10.000 Deelnemers (binnen de actieperiode) aangeboden worden, heeft de volgende bepalingen:

 • Geldig voor de toegang van 1 persoon tot het maïsdoolhof in Nederweert bij aankoop van een 1ste toegangsticket tot het maïsdoolhof in Nederweert t.w.v. 6€.
 • Geldig tot en met het einde van het zomerseizoen 2017 (actieperiode bij Jan Linders 24 juli 2017 t/m 1/9/2017) - de geldigheidsduur kan niet verlengd worden).

11.1 Prijs “Crispy maïs” – Bij het betreden van het maïsdoolhof in Nederweert ontvangt elke bezoeker een speurtochtkaart. Via de bordjes met vragen die in het maïsdoolhof te vinden zijn, kunnen de bezoekers de puzzel op de speurtochtkaart invullen. Bij het volbrengen van de speurtocht en het bezoeken van het huisje van de familie maïs, ontvangt elke bezoeker zijn prijs “Crispy maïs”, namelijk 1 blikje Bonduelle Crispy maïs. Elke bezoeker, ontvangt deze sample.

11.2 Prijzen - Geen enkele prijs kan ingeruild worden in tegenwaarde voor contant geld of voor enig ander voorwerp, dienst of enig ander voordeel van welke aard dan ook. De prijzen zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend.

 12. Mededeling -- Onderhavig Actiereglement is beschikbaar online op www.bonduelle.nl/maisdoolhof-actievoorwaarden of op eenvoudige schriftelijke aanvraag. Deze aanvraag dient gericht te worden aan Bonduelle Nederland B.V. – maïsdoolhof – Postbus 28058 – 5602 JB Eindhoven – Nederland met toevoeging van een voorgeadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe (waarop de juiste naam- en adresgegevens van de Deelnemer worden vermeld). Met uitzondering van de mededeling van onderhavig Reglement, zal op geen enkele briefwisseling, e-mail, fax of telefonische oproep betreffende deze actie geantwoord worden.

Het loutere deelnemen aan deze actie houdt de aanvaarding van huidig Actiereglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

 13. Verantwoordelijkheid van Bonduelle Nederland B.V. en/of haar communicatie-adviesbureau en/of de deelnemende verkooppunten en/of Ijsboerderij Gommers Nederweert -- In geval van overmacht en/of onvoorziene gebeurtenissen, behoudt Bonduelle Nederland B.V. zich het recht voor om deze actie of haar verloop te wijzigen en alle beslissingen te nemen die zij dienaangaande gepast acht. In elk geval, wijzen Bonduelle Nederland B.V., haar communicatieadviesbureaus, Ijsboerderij Gommers en de deelnemende verkooppunten, waar de producten van Bonduelle Nederland B.V. worden verkocht, elke aansprakelijkheid af voor alle directe of indirect schade, van welke aard ook in verband met deze actie, behoudens in geval van opzettelijke fout of bedrog. Zij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht bij annulering, wijziging, onderbreking of uitstel van de actie in geval van overmacht en/of in het geval dat er zich een gebeurtenis voordoet, onafhankelijk van de wil van Bonduelle Nederland B.V. en/of het communicatieadviesbureaus en/of de deelnemende verkooppunten en/of Ijsboerderij Gommers.

Bonduelle Nederland B.V. en/of haar communicatieadviesbureaus en/of de deelnemende verkooppunten en/of Ijsboerderij Gommers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschadiging of het verlies van elke vorm van briefwisseling of communicatie door de Post of andere partijen en/of voor technische problemen met een site.

Bonduelle Nederland B.V. maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot ontvangst van een 2de gratis toegangsticket voor het maïsdoolhof in Nederweert. In geen geval kunnen Bonduelle Nederland B.V. en/of haar communicatieadviesbureaus en/of de verkooppunten en/of Ijsboerderij Gommers verantwoordelijk worden geacht voor ongevallen, kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die een Deelnemer ten gevolge van zijn deelname aan onderhavige actie of van het gebruik van het toegangsticket zou kunnen lijden.

 14. Persoonlijke gegevens – Er worden geen persoonlijke gegevens van de Deelnemers opgevraagd en/of bewaard.

 15. Klachten -- Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

Uitgezonderd de gevallen voorzien in dit Actiereglement, zal er door de Deelnemers, geen briefwisseling/communicatie verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de actie, noch na afsluiting ervan.

Elke klacht in verband met deze actie moet schriftelijk per aangetekende brief verstuurd worden, binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de actie, naar de maatschappelijke zetel van Bonduelle Nederland B.V. ter attentie van maïsdoolhof. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank -- Het onderhavig Actiereglement is onderworpen aan de regels van Nederlands recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de rechtbank ‘s-Hertogenbosch bevoegd.